Verohallinto on päivittänyt ohjettaan arvopaperisijoittamisen tulolähteestä

Milloin osakeyhtiön harjoittama arvopaperikauppa on elinkeinotoimintaa, ja miten sitä verotetaan? Entä, jos kyse ei olekaan elinkeinotoiminnasta – mitä nämä arvopaperit tällöin ovat ja mikä on niiden verokohtelu?

Aihe on ajankohtainen osakeyhtiöiden verotuksessa, sillä vuoden 2020 alussa poistui ns. tulolähdejako osakeyhtiön elinkeinotoiminnan ja muun tulonhankkimistoiminnan väliltä – eli tulot ja menot netotetaan keskenään.  Kun tilikausi on kalenterivuosi, keväällä 2022 osakeyhtiö antaa vasta toisen veroilmoituksen, jossa uusia sääntöjä sovelletaan. Harjoittelujakso on siis vielä menossa. Aihe on ajankohtainen myös siitä syystä, että Verohallinto päivitti 17.2.2022 ohjeen arvopaperisijoittamisen tulolähteestä.

Verohallinnon päivitetyssä ohjeessa kerrotaan, että osakeyhtiön harjoittamaa arvopaperikauppaa voidaan yleensä pitää yhtiön elinkeinotoimintana, jos sitä harjoitetaan muun elinkeinotoiminnan ohella. Arvopaperit ovat tällöin verotuksessa yhtiön vaihto-omaisuutta, jolloin mahdolliset pörssikurssien laskut otetaan huomioon vaihto-omaisuuden arvostuksessa. Osakkeen hankintahinnan ja tilinpäätöspäivän markkina-arvon välinen erotus vähennetään varaston muutoksen avulla sekä tuloslaskelmalla että verotuksessa.

Arvostuksen lähtökohtana on arvopaperikohtaisuus, mutta jos yhtiö on hankkinut yhden osakkeen 10 eurolla ja toisen 14 eurolla, ja jos osakkeen tilinpäätöspäivän mukainen markkinahinta on 12 euroa, tällöin jälkimmäisestä ostosta ei kuitenkaan tehtäne arvonalentumisvähennystä, kun osakkeiden keskihinta on 12 euroa. Hankintaeräkohtaista arvostusta ei siis edellytettäne.

Mikäli osakeyhtiö on hankkinut arvopapereita lähinnä yhtiön ylimääräisen likviditeetin sijoittamiseksi, kyse voi verotuksen omaisuuslajiluokittelussa olla rahoitusomaisuudesta. Rahoitusomaisuusluonne saattaa säilyä muutamia vuosiakin (kts. KHO 2013:69), mikäli yhtiö pystyy esittämään, että:

  • sijoitetut varat on kiistatta ansaittu liiketoiminnassa
  • osakkeisiin sijoitettavat varat eivät ole suhteettoman suuria yhtiön liiketoiminnan kokoon verrattuna
  • yhtiö pystyy osoittamaan, että se tarvitsee varoja esim. seuraavan tilikauden tappioiden kattamiseen tai lähitulevaisuudessa tehtäviin investointeihin.

Rahoitusomaisuudeksi määriteltyjen osakkeiden pörssikurssien muutokset eivät vaikuta hankintamenon vähentämiseen verotuksessa. Hankintameno vähennetään vasta myyntitilanteessa. Tästä voi seurata arvostuseroja kirjanpidon ja verotuksen välille, koska rahoitusomaisuuteen kuuluvien arvopapereiden arvo ei voi tilinpäätöksessä ylittää sen todennäköistä markkinahintaa (KPL 5:2 §). Rahoitusomaisuusosakkeiden myyntivoitto on verotuksessa elinkeinotoiminnan tuloa ja tappio on vähennettävissä täysimääräisesti myyntivuoden verotuksessa elinkeinotoiminnan tuloista.

Mikäli yhtiö ei harjoita kovin kummoista arvopaperikauppaa eikä kyse oikein ole rahoitusomaisuudestakaan, osakkeet ovat osakeyhtiön verotuksessa tällöin ns. muuta omaisuutta. Osakkeiden verotuksellinen omaisuuslajiluokittelu vaikuttaa myös verokohteluun. Pörssikurssien lasku ei vaikuta verotukseen eli muun omaisuuteen kuuluvan osakkeen hankintamenosta ei voi vähentää kurssilaskua vastaavaa määrää. Osakeyhtiö vähentää muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden hankintamenon vasta myyntivuoden verotuksessa, jolloin mahdollinen myyntivoitto tai -tappio realisoituu. Kirjanpidossa tällaiset osakkeet ovat taseen pysyvien vastaavien erässsä sijoitukset. Kirjanpidon ja verotuksen välille tulee arvostuseroa, sillä kirjanpidossa tällaisista osakkeista pitää pörssikurssien laskun vuoksi tehdä tehdä arvonalennusvähennys (kts. kuitenkin KILA nro 1836 v. 2009).

Muuhun omaisuuteen kuuluvien osakkeiden myyntivoitot verotetaan nykysäännöin osakeyhtiön verotuksessa muiden elinkeinotoiminnan tulojen rinnalla elinkeinotoiminnan tulolähteellä. Myyntitappioiden vähentäminen on sen sijaan rajoitettua, kun kyse on ns. muusta omaisuudesta ja liikeosakeyhtiön osakkeiden myynnistä. Liikeosakkeiden myyntitappiot ovat vähennettävissä vain muuhun omaisuuteen kuuluvan omaisuuden myyntivoittoja vastaan verovuonna ja viitenä sitä seuraavana vuonna. Tappioita ei siis voi vähentää rajoituksetta ja täysimääräisesti yhtiön harjoittaman elinkeinotoiminnan tuloista.

Jos myynnin kohteena ovat  kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön osakkeet tai pääasiallisesti kiinteistöjen omistamista ja hallintaa
harjoittavan osake­yhtiön osakkeet, näiden myynnistä syntyneet tappiot on vähennettävissä yhtiön elinkeinotoiminnan tuloista täysimääräisesti jo myyntivuonna, vaikka osakkeet kuluisivatkin verotuksessa ns. muuhun omaisuuteen. Tämä poikkeus on hyvä muistaa.

Lähde: MyNewsDesk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *